From The RCC: Napli Kosher Pizza in Valley Village, Ca.

In Kosher Updates, Newsletter Items by kosherqu

As of Thursday, Aug 2, Napoli Kosher Pizza, on Burbank Blvd. in Valley Village, Ca.,  will be under RCC supervision, Kosher, Dairy Cholov Yisroel.